СҮХБААТАР АЙМАГ ОНГОН СУМ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Сум орон нутгийн хөгжил дэвшлийг хангаж нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, төрийн бодлого шийдвэр, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээг иргэн бүрт ил тод, жигд хүртээмжтэй хүргэх нь тус байгууллагын эрхэм зорилго мөн.

 

Зорилт-1 Сумын нийгэм эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн оновчтой бодлого зохицуулалтаар хангах

Зорилт-2 Сумын нийгмийн салбарын хөгжлийг ахиулахад чиглэсэн оновчтой бодлого зохицуулалтаар хангах

Зорилт-З Нутгийн удирдлага, иргэдэд үзүүлж буй төрийн байгууллагын үйлчилгээний ил тод, нээлттэй байдал, чанар үр нөлөөг дээшлүүлэх

Зорилт-4 Ажилтан, албан хаагч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх замаар байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах